الگوی مطلوب مصرف در چارچوب الگوی تخصیص درآمد اسلامی)
31 بازدید
محل نشر: مجله اقتصاد اسلامی/ش34 /1388.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی