معیارهای عدالت اقتصادی در منابع و مصارف بیت المال
45 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش مالیاتهای اسلامی /دانشگاه مفید/ 1389.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی