معیارهای عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام (بررسی انتقادی نطریه شهید صدر )
36 بازدید
محل نشر: مجله اقتصاد اسلامی/ش32 /1388.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی