قیمت گذاری از دیدگاه فقه و اقتصاد
39 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ش 4 زمستان 84؛
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی