نقدی بر دیدگاه سرمایه داری درباره انسان اقتصادی
35 بازدید
محل نشر: کتاب نقد/ تابستان 78 ش 11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی