سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات دارالحدیث قم 
محقق 
1373/03/01 
1384/03/01 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 
مسئول واحد برنامه ریزی و ارزشیابی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
رییس اداره پژوهش 
1381/01/01 
1385/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو شورای علمی گروه اقتصاد 
1376/01/01 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو حلقه نقد و نظر گروه اقتصاد 
1376/01/01 
1378/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجله تخصصی اقتصاد اسلامی 
عضو هیئت تحریریه 
1380/01/01 
ادامه دارد 
علمی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 
عضو کمیته برنامه ریزی پژوهشی 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مجری طرح تدوین برنامه چهارساله اول 
1381/01/01 
1384/01/01 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
مدرس 
1383/07/01 
1389/03/31 
فقه الحدیث اقتصادی 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
نظام اقتصادی صدر اسلام